Znaczenie ochrony wód

Znaczenie ochrony wód

Termin ochrony wód utożsamiany jest przez wielu ludzi z poprawą jakości wody. Jednak definicja ta obejmuje znacznie więcej działań, które skupiają się także na odpowiednim poziomie jej utrzymywania, a przede wszystkim na ograniczaniu spływu zanieczyszczeń do niej. Dlaczego temat ten jest tak istotny?

Otóż życie ludzi i innych organizmów żywych uzależnione jest od występowania w środowisku wody, której nie można niczym zastąpić, z tego też powodu trzeba ją rozsądnie użytkować, oszczędzać i zapobiegać przedostawaniu się do niej różnych niepożądanych substancji. W Polsce instytucją odpowiedzialną za stan i ocenę jakości cieczy jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Prowadzi on regularne pomiary jej klasyfikacji. Własności badanej wody zależą od stopnia zurbanizowania danego regionu oraz od sposobu zagospodarowania powierzchni.

Czysta wodaWyróżnia się jakościową i ilościową ochronę źródeł wodnych. Pierwsza z nich polega na zabezpieczaniu wody przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń, pochodzących na przykład z pól uprawnych. W ramach tego zagadnienia sprawdzane są także firmy emitujące różnego typu zanieczyszczenia, które wraz ze ściekami mogą przedostawać się do wody. Z tego powodu muszą one posiadać specjalne pozwolenia oraz uiszczać opłaty środowiskowe. Z kolei ilościowa ochrona wody wiąże się z jej racjonalnym użytkowaniem i zachowaniem równowagi między ilością cieczy czerpanej a dostępnymi jej zasobami. W tym celu konieczne jest poznanie potrzeb mieszkańców określonych regionów.

Mimo powyżej wymienionych działań, w wielu regionach nie występują źródła czystej wody. Przyczyn tego jest wiele, najczęściej wyróżnia się występowanie zanieczyszczeń chemicznych (pestycydów, detergentów, rop, nawozów) oraz biologicznych (różnego typu bakterii, glonów). Odpowiedzialne za ich powstawanie są często przedsiębiorstwa przemysłowe. Skażenia te pochodzą najczęściej ze ścieków gospodarczych, składowisk odpadów komunalnych oraz terenów rolniczych. W konsekwencji wodę należy uzdatniać, gdyż nieuzdatniona nie nadaje się do użytkowania. Postępujące zmiany klimatyczne powodują, że aspekt dotyczący dostępności dobrej jakości wód, czyli zdatnych do picia, będzie stanowić coraz większy problem.

kapiący kranBy zapobiec jego nasilaniu, warto zapoznać się z działaniami wpływającymi na znaczną poprawę obecnego stanu rzeczy. Po pierwsze, ludzie powinni zacząć rozsądnie eksploatować wodę, oszczędzać ją, a co najważniejsze wyeliminować w swoich domach różnego typu usterki prowadzące do jej niepotrzebnego zużywania, na przykład cieknące krany. Globalne zachowania natomiast muszą zacząć opierać się na odpowiednim zabezpieczaniu odpadów przemysłowych i wysypisk śmieci, tak by nie przedostawały się one do wód podziemnych oraz powierzchniowych. Istotne jest również używanie w rolnictwie nawozów, ulegających szybkiej biodegradacji. Kosztownym, ale ważnym aspektem jest także budowa zaawansowanych technologicznie oczyszczalni ścieków oraz modernizacja tych istniejących.

Jak widać, przywrócenie wodom naturalnym odpowiedniej jakości oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego jest trudnym zagadnieniem, na którego powodzenie ma wpływ wiele czynników. Warto mieć to na uwadze i już dziś zacząć zwracać uwagę na swoje zachowanie i choć w pewnym stopniu przyczynić się do zapobiegania marnotrawieniu i zanieczyszczaniu wody.